Výchovné poradenstvo PRED ŠTARTOM NA STREDNÚ ŠKOLU Prijímacie skúšky - harmonogram Talentové skúšky 8-ročné gymnázium Informácie pre deviatakov Testovanie 9 Vzor odvolania Vývinové poruchy učenia Šikanovanie na školách Poruchy správania Ako pracovť so žiakom s VPU Testovanie 5

Výchovný a kariérový poradca -  poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

 

Kto: Mgr. Ivana Klinovská - výchovný poradca

       Mgr. Petra Psotová - kariérový poradca

 

Kde: budova A, 2. poschodie – kabinet výchovného poradenstva

 

Kedy: Mgr. P. Psotová:  pondelok 14:00 - 15:00 hod. (v inom čase po vzájomnej dohode) 

Mgr. I. Klinovská: utorok 07:30 - 08:30 hod.

 

Môžete zaslať aj e-mail: psotova.5a@gmail.com

                       kliniva@gmail.com

 

  1. plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
  2. venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, integrovaným žiakom a žiakom so zvýšeným individuálnym prístupom, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom,
  3. poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a  pri voľbe povolania,
  4. sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
adresa: M. Sch. Trnavského 2, 917 00 Trnava
riaditeľka: Mgr. Ivica Osvaldová
telefón: 551 4423
mail:
centumtt@gmail.comCentrum špeciálno-pedagogického poradenstva
adresa: Čajkovského 55
telefón: 552 1165
mail: dictrnava@stonline.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava